مجمع سالیانه اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان آبزیان هرمزگان

مجمع سالیانه اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان آبزیان هرمزگان

مجمع سالیانه اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان آبزیان هرمزگان در تاریخ 30.10.96 برگذار گردید