افتخارات شرکت توسعه پدیده فانوس مکران


صادرات موفق آبزیان به روسیه

صادرات آبزیان به روسیه

صادرکننده نمونه آبزیان استان هرمزگان 1397

رتبه دوم صادرکننده برتر آبزیان استان هرمزگان سال 1397

صادرکننده نمونه استان هرمزگان سال 1396

صادرکننده نمونه استان هرمزگان سال 1396