عضویت ها


عضو اتاق بازرگانی بندرعباس
عضو اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران
عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان