مدیران


آقای حسین معصومی به سمت رئیس هیئت مدیره

آقای مهدی معصومی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

آقای لطف اله صباغی به سمت عضو هیئت مدیره