مطالب


معرفی شرکت

معرفی شرکت      

گزارش تحلیلی وضعیت صنعت کنسرو ماهی

گزارش تحلیلی وضعیت صنعت کنسرو ماهی      

پوشش ریسک صادرات کالا-خدمات و سرمایه گذاری به همراه تضمین تامین مالی

پوشش ریسک صادرات کالا-خدمات و سرمایه گذاری به همراه تضمین تامین مالی      

معرفی اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران

معرفی اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران      

چین یکی از مقاصد صادراتی آبزیان ایران

کشور پهناور چین به عنوان یکی از مهمترین مقاصد صادرات آبزیان ایران شناخته می شود