مطالب


معرفی اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران

اتحادیه آبزیان ایران      

معرفی اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران

اتحادیه آبزیان ایران      

چین یکی از مقاصد صادراتی آبزیان ایران

کشور پهناور چین به عنوان یکی از مهمترین مقاصد صادرات آبزیان ایران شناخته می شود