ماهی سارم

ماهی سارم، 3کیلوگرم به بالا بسته بندی گونی حدودا 20 کیلوگرم